Aktualności

Jubileusz 45-lecia "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Świdniku

dodano: 2021-06-23

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI !!!

dodano: 2021-06-14

OGŁOSZENIE

 

          Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Świdniku działając na podstawie art. 40 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 26 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że dnia 07 lipca 2021 roku o godz. 15:00 w Świdniku: Kino Lot - Miejski Ośrodek Kultury (sala kameralna) ul. Aleja Lotników Polskich 24 odbędzie się:

            Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z następującym porządkiem dziennym:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Zapoznanie członków z regulaminem obrad.

3.Wybór Prezydium obrad.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór komisji przewidzianych w regulaminie obrad.

6.Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 02.09.2020r.

7.Informacja Zarządu na temat realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.09.2020r.

8.Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020 oraz omówienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2021.

9.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz informacja o realizacji wniosków z lustracji z 2020 roku.

10.Informacja Zarządu na temat możliwości zrealizowania przez Spółdzielnię zapisu §17 ust.2 Statutu Spółdzielni.

11. Informacja Zarządu na temat VII Kongresu Spółdzielczości.

12.Dyskusja.

13.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 02.09.2020r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020,

c) pokrycia straty bilansowej za rok 2020,

d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2020,

e) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć,

f) częściowej wypłaty w roku 2021 udziałów powstałych z waloryzacji,

g) kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2021,

h) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni,

i) wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości.

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.